Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2024

YASADIŞI BAHİS NEDİR?

Yasa dışı bahis; illegal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak da bilinmektedir.

Yasa dışı bahis; illegal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak da bilinmektedir.

Yasadışı bahis, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenmiş bahis oynama yöntemleri dışında kalan, kanunun verdiği yetkiden doğan lisans bulunmadan hukuka aykırı olarak oynatılan veya oynanan bahis olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’de spor bahis veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunları oynatmak üzere ‘sabit bayi’ veya ‘sanal ortam bayi’ ruhsatı vermektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen ruhsatı olmaksızın bahis oynatmak suçtur.

Keza yine 28/02/2009 tarih ve 27154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği’nde ise;

Sabit ihtimalli bahis oyunları, yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

Müşterek bahis oyunları, yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

İfade ederek sabit ihtimalli bahis oyunları ve müşterek bahis oyunları tanımlanmıştır.

Belirtmek gerekir ki internet vasıtası ile oynanan illegal bahisin yasal bahisten tek farkı takibinin yapılmamasıdır. Bir başka deyişle, kazanç sağlayanların kaydını tutmak imkansızlaştığında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama durumlarının yasadışı bahis ile gündeme gelebildiği söylenebilmektedir.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre;

 • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu (m.5/1-a),
 • Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu (m.5/1-a),
 • Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu (m.5/1-b),
 • Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu (m.5/1-c),
 • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu (m.5/1-ç),
 • Yasadışı bahis oynama kabahati (m.5/1-d).

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5/1-a ve b hükümlerine göre belirtilen suçlar, kumar veya şans oyunlarının oynanması konusunda yer ve imkan sağlayan kişiler için 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228 hükmüne göre özel norm niteliğinde olduğundan fail hakkında öncelikli olarak 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun hükümleri uygulanmaktadır.

5271 sayılı Türk Ceza Kanunu

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu

Madde 5 – Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

YASADIŞI BAHİS SUÇUNUN TÜRLERİ NELERDİR?

Belirtmek gerekir ki her fiil/eylem farklı bir suça konu olabilmektedir. Bu sebeple suçlar işlenirken belirli unsurları barındırmış olmaktadırlar. Ve bu da suçların türlere ayrılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Suçlar birbirinden farklı olduğunda kişilerin gerçekleştirdikleri eylemlerden sorumlu olması sebebi ile alacakları cezada da farklı türden cezalar etkili olacaktır.

Yasadışı yani kaçak bahiste öne çıkan fiiller:

 • Yasadışı bahis oynamak,
 • Yasadışı bahis oynatmak,
 • Tanıtım yaparak yasadışı bahis oynanması için teşvik etmek,
 • Kaçak bahis oynanması için yer sağlamak,
 • Yurtdışında oynanan bahis oyunlarının Türkiye’de oynanmasına imkan sağlamak,
 • Paraların dolaşımında yardımcı olmak

Şeklindedir.

Yukarıdaki suçların her birinin cezası birbirinden farklı olacaktır.

YASADIŞI BAHİS OYNATMAK NE DEMEKTİR?

Bahis kelimesi, kişi veya kişilerin iddialarında haklı çıkacak taraf kişi veya kurumlara bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Yasadışı bahis ise, kurallara veya yasalara uygun olmayan bahisler anlamına gelmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere bahis kavramının 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5271 sayılı Türk Ceza Kanun ve sair mevzuatta müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir.

5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun: Tanımlar

MADDE 2/1-h Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

MADDE 2/1-n Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları

YASADIŞI BAHİS OYNATMAK FİİLİNDE SUÇ SİSTEMATİĞİ VE UNSURLARI NELERDİR?

A. Suçla Korunan Hukukî Yarar Nedir?

Yasadışı bahis oynatmak suçu ile korunan hukuki yarar; genel ahlâk, toplum ve çocukların kumardan korunması şeklindedir. Keza yine devletin verdiği izin ve yetkiye dayanarak bahis ve şans oyunu düzenleyen kişiler ve kurumlar ile bu kişilerin veya kurumların gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşlarının malî çıkarlarının korunması da amaçlanmıştır.

B. Suçun Maddî Unsurları Nelerdir?

Suçun Konusu: Tipe uygun hareketin üzerinde gerçekleştiği kişiyi veya şeyi ifade etmektedir. Yasadışı bahis oynatma suçunun konusu hukuka aykırı şekilde bahis veya şans oyunu oynayan kişilerden oluşmaktadır.

Fail: 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda spor müsabakalarında yasadışı bahis veya şans oyunlarına ilişkin bu konuda özel bir nitelik aranmamıştır. Başka bir ifade ile belirtilen suçlar herkes tarafından işlenebilmektedir. Sonuç olarak bu suçların özgü suç niteliği taşımadığı görülmektedir. Yasadışı bahis oynatma suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun fail tarafından bizzat düzenlenmesi veya düzenleme sürecine herhangi bir fiil ile dahil olunmasıyla gerçekleşebilmektedir. Yasadışı bahis oynatma suçunun oluşması için, yasadışı bahis oynatan kişinin menfaat temin etmesi şartı aranmamaktadır. Başka bir ifade ile failin hiçbir menfaati bulunmasa dahi yasadışı bahis oynatan kişiler kanun hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Mağdur: Suçun mağduru ile ilgili öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan biri, suçun mağdurunun Spor Toto Teşkilât Başkanlığı olduğu yönündedir. Diğer görüş ise, suçun mağdurunun toplum olduğu yönündedir. Suçun mağdurunun kim olduğu konusunda Yargıtay’ın görüşü ise çoğunlukla yine toplum olduğu yönündedir.

Fiil: Yasa dışı bahis oynatma suçu, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama eylemleri şeklinde işlenebilmektedir. Oynatmak fiili, yasadışı bahsi bizzat düzenlemek veya düzenlenmesi sürecine katılmak suretiyledir. Seçimlik hareketle işlenebilen bir suç tipidir. Ancak belirtilmelidir ki yasadışı bahis oynatmak suçu kapsamında işlenecek bahis ve şans oyunu oynatma suçlarının oluşabilmesi için, bahsedilen fiillerin kanun tarafından verilen yetkiye dayalı olmaksızın işlenmesi gerekmektedir.

Netice ve Objektif İsnadiyet: Yasadışı bahis oynatma suçlarının tamamlanabilmesi için belirli bir neticenin ortaya çıkmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu suçlar neticesiz suçlardan sayılmaktadır.

C. Suçun Manevi Unsurları Nelerdir?

Yasadışı bahis oynatma suçu kasten işlenebilmektedir. Başka bir ifadeyle yasadışı bahis oynatma suçunun taksirli hali 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda veya sair mevzuat hükümlerinde düzenlenmemiştir.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda yasadışı bahis oynatma eyleminin ancak yetkisiz bir şekilde gerçekleştirildiğinde suç teşkil edeceği görülmektedir. Bu da aslında yasadışı bahis oynatma suçunun tipiklik unsurunu göstermektedir.

D. Suçun Nitelikli Halleri Bulunmakta Mıdır?

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ya da sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatma suçu ile ilgili nitelikli bir hal bulunmamaktadır.

E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri Nelerdir?

Teşebbüs: Yasadışı bahis suçunun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden herhangi birisi bakımından eylemi gerçekleştirmeye başlayıp ancak elde bulunmayan sebepler nedeniyle suçun tamamlanamadığı hallerde kişi teşebbüs nedeniyle sorumlu tutulmaktadır.

İştirak: Yasadışı bahis oynatma suçunda iştirak konusunda mevzuat hükümlerinde ayrıca özel bir husus bulunmamaktadır.

İçtima: Yasadışı bahis oynatma suçu açısından içtima başlığında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 43 hükmü uyarınca suça “zincirleme suça” ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağı öğretide tartışmalıdır.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA SİTESİ AÇMAK SUÇ MUDUR?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yetki verdiği lisanslı siteler dışında yurtiçi veya yurtdışı fark etmeksizin bahis ve şans oyunu oynatmak, oynanmasına yer ve imkan sağlamak 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 5/1-b uyarınca suç sayılmaktadır. Hüküm uyarınca yasadışı bahis sitesi açma suçu dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Yasadışı bahis siteleri açtığı tespit edilen kişiler, kolluk kuvvetleri tarafından yasadışı bahis oynatma suçu sebebi ile ifade vermeye çağrılmaktadır. Akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine veya re’sen olmak üzere Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından site ivedilikle kapatılmaktadır.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/1-b

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

YASADIŞI BAHİS ŞİKAYETİ NEREYE YAPILMAKTADIR?

Suçtan zarar gören kişiler kamu davası açılması istemini şikâyet veya ihbar yoluna başvurmak suretiyle ortaya koyabilmektedirler.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

İhbar ve şikâyet

Madde 158 – (1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.

(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

Hüküm itibariyle yasadışı bahis oynatmak suçu hakkında kişiler Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunmak suretiyle şikâyette bulunabilir veya ihbar edebilmektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNATMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Yasadışı bahis oynatma suçu ile ilgili yürütülen soruşturma faaliyetlerinde çoğunlukla “gizlilik kararı” alınmaktadır.

Yasadışı bahis oynatma suçuna ilişki şikâyet doğrultusunda soruşturma aşamasında şüphelilerin zilyetliğindeki taşınmazlar arama işlemleri yapılmakta ve arama işlemleri neticesinde suçta kullanıldığı şüphesiyle elde edilen materyallere el konulmaktadır. Keza yine şüphelilerin banka hesaplarına, kredi kartlarına bloke konulmaktadır. Devamında kaçma şüphesi sebebi ile şüphelilere “yurtdışı çıkış yasağı” ve sair diğer adli kontrol tedbirleri uygulanabilmektedir. Şüpheliler şikâyeti takiben ifadeleri alınmaktadır. Soruşturmanın akabinde Asliye Ceza Mahkemesinde kovuşturma aşaması başlatılmaktadır.

Kanunlardaki düzenlemelere göre yasadışı bahis oynatma suçunun cezası 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası şeklindedir. Lakin belirtilen hapis cezasına ek olarak 10.000 gün tutarında da adli para cezası uygulanabilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki hükme konu ceza yurt içindeki spor müsabakaları için geçerli kabul edilmektedir. Yasadışı bahis oynatma suçuna konu olan müsabakalar yurtdışındaysa kanuna göre öngörülen ceza 4 ila 6 yıla ek olarak para cezası şeklinde olmaktadır.

Kişilere verilen cezaların yanı sıra yasadışı bahis oynatılan yerlere de çeşitli yaptırımlar gerçekleşmektedir. Bu konuya aşağıda ayrıca değinilmiştir.

YASADIŞI BAHİS OYNANMASINA YER VEYA İMKÂN SAĞLAMA SUÇU

Yasadışı bahislerin oynanabilmesi için kişilerin uygun yer ve imkana ihtiyacı bulunmaktadır. Yasadışı bahis eyleminin suç kabul edilebilmesi için kişinin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına yer veya imkân sağlaması gerekmektedir. Yer sağlamadan kasıt, kişi veya kişilere gerekli fiziksel ortamın/yerin sağlanması şeklindedir. Ancak belirtilmelidir ki günümüzde teknolojinin gelişmesi ile internet ortamında da sağlanan bahis oynama siteleri de bu kapsama girmektedir. Yasadışı bahis oynanmasına yer sağlama suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanacağını bilerek, bu oyunun oynanabileceği bir yer temin edilmesi sonucu oluşmaktadır.

İmkân sağlamaktan kasıt ise yasadışı bahis veya şans oyunları oynanmasına elverişli teknik altyapıyı sağlamak şeklindedir. Başka bir ifadeyle yasadışı bahis oynanmasına imkân sağlama suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanabilmesi için gerekli teknik alt yapının sağlanması yahut yasadışı bahis oynanırken kolluk güçlerinin hukuki işlem yapmasını engelleyici önlemlerin alınması şeklindedir.

Yer ve imkân sağlama fiili, doğası gereği suça yardım etme kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması gereken bir fiil iken, kanun bu fiilin kendisini başlı başına bir suç tipi olarak düzenlemiştir. Yasadışı bahis veya şans oyunu oynanmasına yer ve imkân sağlama fiilinin işlendiği tespit edildiğinde yardım etme hükümleri uygulanmadan kişi cezalandırılmaktadır.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/1-a Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

İNTERNET ÜZERİNDEN YURT DIŞINDA BAHİS OYNAMAYA İMKAN SAĞLAMA SUÇU

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/1-b Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır Burada suç sayılan eylem, yurtdışında oynatılan bahis oyunlarına internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkân sağlamak şeklindedir. Kişi veya kişilerin işlettiği yahut zilyedi olduğu şeyler üzerinden veya yerden kendisinin ya da başkalarının yurtdışı merkezli bahis sitelerine girmesi şeklindedir. Ancak belirtilmelidir ki bu durumda incelemenin detaylı yapılması gerekmektedir. Özellikle suçun işlendiğini gösterir yan delillere bakılmalıdır. Örneğin, para akışı, saik vb gibidir.

YASADIŞI BAHİS OYNATMA SUÇLARINDA UYGULANAN TEDBİRLER NELERDİR?

Yasadışı Bahis Suçlarında Teknik Takip Tedbirleri

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre genel olarak teknik takip tedbirleri;

 • Iletişimin denetlenmesi,
 • Gizli soruşturmacı,
 • Teknik araçlarla izleme

Şeklindedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş bulunan yukarıdaki genel teknik takip tedbirleri yasadışı bahis suçlarına da uygulanabilmektedir.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/6 Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma, b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. Yukarıdaki hüküm uyarınca ilgili diğer hükümlere bakılmalıdır. Şöyle ki; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 135 hükmü: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması usulünde uygulanmaktadır. Madde 139 hükmü: Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi usulünde uygulanmaktadır. Madde 140 hükmü: Şüphelilerin veya sanıkların teknik araçlar ile izlenmesi usulünde uygulanmaktadır.

Eşya veya Kazanç Müsaderesi Tedbiri

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Eşya müsaderesi

Madde 54- (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla verilir. (2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir. (3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir. (4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. (5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. (6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.

Kazanç müsaderesi

Madde 55- (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. (2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir. (3) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma

Madde 128 – (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; a) Taşınmazlara, b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba, d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, e) Kıymetli evraka, f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, g) Kiralık kasa mevcutlarına, h) Diğer malvarlığı değerlerine, Elkonulabilir. 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/2

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

AVUKAT GÖZDE TETİK

WhatsApp