Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2022

YABANCILARIN OTURMA İZNİ ALMASI

Oturma izni (ikamet izni) almak için yapılacak ilk başvuru online sistem(e-ikamet) üzerinden yapılmaktadır. Bu başvuru ön başvuru niteliğindedir.

Oturma İzni Nereden Alınır ve Kimler Başvurabilir?

Oturma izni (ikamet izni) almak için yapılacak ilk başvuru online sistem(e-ikamet) üzerinden yapılmaktadır. Bu başvuru ön başvuru niteliğindedir. Bu ikamet iznini almak için Göç İdaresi Müdürlüğü’nden randevu almak gerekmektedir. Göç İdaresi Müdürlüğü, gerekli gördüğü takdirde gerekli mercilerden de görüş alarak ikamet izni başvurusunu red, onay veya iptal şeklinde karara bağlayacak ve sonuç hakkında bilgilendirme yapacaktır.

İkamet izni almak için yapılacak olan başvuru, Türkiye’de 90 günden fazla bulunmak amacıyla oturma izni alacak olan yabancı uyruklu kişi tarafından bizzat yapılabilir. İsteğe bağlı olarak vekil aracılığı ile başvuru yapmak da mümkündür.

Oturma izni randevusu, online sistem üzerinden ikamet izni başvurusu formu tamamlandıktan sonraki adımda alınabilmektedir. Online sistem (e-ikamet) üzerinden alınan bu randevu gün ve saatinde Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli belgeler ve imzalanan başvuru formu ile birlikte hazır olunmalıdır.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 •  İkamet izni başvuru formu
 •  Pasaport veya dengi bir belgenin aslı ile fotokopisi
 •  4 adet biyometrik fotoğraf
 •  İkamet izni boyunca yetecek miktarda maddi imkanın beyanı
 •  Sağlık sigortası
 •  Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığına dair imzalı veya mühürlü belgenin aslı.
 •  Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge. Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİ KİMLER ALABİLİR?

 •  Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 •  Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 •  Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 •  Turizm amaçlı kalacaklar
 •  Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 •  Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 •  Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 •  Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 •  Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 •  Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Türkiye’de kısa dönem ikamet izni alabilmektedir. 6458 sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca düzenlenen kısa dönem ikamet izinleri beş (5) yıla kadar düzenlenebilir ancak, genellikle bir (1) yıllık süre için başvurulur ve bir (1) yıllık düzenlenir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 •  Geçerli vize veya başvuru tarihinde yabancının ülkeye giriş tarihinden sonra dolmamış muafiyet süresi
 •  Geçerli pasaport (başvurulan ikamet izni süresince geçerliliği olan) ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 •  Dört (4) adet fotoğraf
 •  Özel sağlık sigortası
 •  Adres bilgisi
 •  Ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont

YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI

GÖÇMEN OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca:

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

 • Aile birliği içinde yaşama,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biyometrik foto
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durum belgesi
 • Tapu veya yatırımı gösteren belgeler
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Harç ödeme dekontu

Türk vatandaşlığını kazanabilmek için aşağıdaki şartların varlığı aranmaktadır.

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sermaye yatırılması ile vatandaşlık kazanılabillir.
 • En az 250 bin Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurarak vatandaşlık kazanılabilir
 • En az 250 bin Dolar tutarında kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapı için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması ile de kazanılabilir
 • Devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl tutmak şartı ile en az 500 bin Amerikan Doları bir miktarda satın alınması
 • En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz veya TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan ve bunları en az 3 sene elinde tutacağını taahhüt eden
 • Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturan kişi yatırım yoluyla vatandaşlık imkanını elde etmiş olur.
WhatsApp