Yayınlanma Tarihi: 13 Eylül 2022

TÜRK CEZA KANUNUNDA CİNSEL SUÇLAR

15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102): 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır.

Cinsel İstismar Suçu (TCK 103): 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır. 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak tanımlanır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104): 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

Cinsel Taciz Suçu (TCK 105): Fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan, cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır. Burada mağdurun yaşının bir önemi yoktur.

CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK MADDE 102)

Cinsel özgürlük kişinin üzerinde tasarruf edebileceği haklardan birisidir ve bu suç tipiyle suçtan zarar gören mağdurun, rıza dışı olarak bu özgürlüğe karşı korunması amacıyla TCK 102 maddesi konulmuştur.

Bu suçun mağdurunun veya failinin cinsiyeti önemli değildir. Her iki cinsiyet de bu suçun faili veya mağduru olabilir. Bu suçun mağdurunun çocuk olmaması (18 yaşını doldurmuş) olması gerekir.

Mağdurun çocuk olduğu hallerde TCK MD. 103 uygulanır. Aşağıda daha sonra TCK md.'edeğinilecektir.

Cinsel saldırı suçu 3 biçimde işlenebilir:

1)Cinse davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal etmek suretiyle

2)Sarkıntılık yaparak

3)Vücuda organ veya sair cisim sokmak suretiyle

Cinsel saldırı suçunda mağdur üzerinde gerçekleştirilen cinsel davranışların rıza dışı olması gerekir. Otobüste ayakta duran yolculardan birinin arkasındaki yolcunun cinsel organına dokunması buna örnek verilebilir. Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlali suretiyle cinsel saldırı suçunda önemli olan nokta neyin cinsel davranış olup olmadığının belirlenmesidir. Cinsel davranışı tanımlamak gerekirse dıştan bakıldığında cinselliğe dair olduğu anlaşılan ve mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden hareketlere cinsel davranış diyebiliriz. Mağdurun cinsel bölgelerine dokunmak, sarılıp öpmek, cinsel tekliflerde bulunmak gibi hareketler cinsel davranışa örnek teşkil etmektedir.

TCK MADDE 102

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

TEŞEBBÜS VE GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

Failin doğrudan doğruya icra hareketlerine başlayıp da engel bir neden sebebiyle suçu işleyememesi durumunda teşebbüs hükümleri uygulanır. Fail cinsel organ sokmak için mağdurun direncini kırmak amacıyla ona şiddet uygularsa ,mağduru soyarsa veya tehdit ederse icrai hareketler başlamış demektir. Netice, failin ağlaması, kaçması veya olay yerine başka birilerinin gelmesiyle gerçekleşemiyorsa fail 102(2)'ye göre teşebbüsten sorumlu olur.

Gönüllü vazgeçmede ise fail, TCK madde 36'ya göre vazgeçtiği ana kadar olan kısımdan sorumludur. Örneğin organ ya da cisim sokma suretiyle cinsel saldırının icra hareketlerine fiilen başlayıp da netice gerçekleşmeden fail gönüllü vazgeçtiğinde vazgeçtiği ana kadar işlediği suç süreklilik arzeden vücut dokunulmazlığının ihlali suretiyle cinsel saldırıysa bundan, değilse sarkıntılılık suretiyle cinsel saldırıdan sorumlu olacaktır.

İŞTİRAK

TCK 102(3)d haricinde iştirak bu suçta bir özellik arz etmez.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK MADDE 103)

Bu suçun faili erkek, kadın ya da çocuk olabilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. B suçun mağduru ise TCK md. 6'da düzenlenen 18 yaşını doldurmamış olan çocuktur.

(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

(3) Suçun;

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

TCK 103(1). Maddenin ilk cümlesindeki çocuğun cinsel yönden istismarı TCK 102(1) Cinsel saldırı suçundaki gibi cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının süreklilik arzedecek biçimde ihlal edilmesidir. İstismarın sarkıntılılık içinde kalması ise çocuğun vücut dokunulmazlığı ani bir şekilde ihlal edilmesidir.

TCK 103'te suçun işlenişi bakımından çocuklar iki gruba ayrılmıştır:

15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklar. Bu çocuklara cebir, tehdit veya tehditle cinsel istismar suçunun işlenmesi TCK 103(4). Maddeye göre nitelikli haldir. Bu çocukların cinselliğe rızası geçerli değildir.

103(1) b maddesinde ''diğer çocuklar'' olarak belirtilen çocuklar,15-18 yaş aralığında olan, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinde herhangi bir sorun olmayanlardır. Bu çocuklara karşı suç sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenle işlenebilir. Bu çocukların cinselliğe rızası kısmen geçerlidir.

Maddede belirtilen ''her türlü cinsel davranış'' ifadesinden anlaşılması gereken cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal anlamına gelir. Her türlü cinsel davranışla cinsel taciz suçu girmez. Cinsel taciz suçu madde 105 te düzenlenilmiştir.

TEŞEBBÜS VE GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

Failin doğrudan doğruya icra hareketlerine başlayıp da engel bir neden sebebiyle suçu işleyememesi durumunda teşebbüs hükümleri uygulanır. Fail cinsel organ sokmak için mağdurun direncini kırmak amacıyla ona şiddet uygularsa ,mağduru soyarsa veya tehdit ederse icrai hareketler başlamış demektir. Netice, failin ağlaması, kaçması veya olay yerine başka birilerinin gelmesiyle gerçekleşemiyorsa fail teşebbüsten sorumlu olur.

Gönüllü vazgeçmede ise fail, TCK madde 36'ya göre vazgeçtiği ana kadar olan kısımdan sorumludur. Örneğin organ ya da cisim sokma suretiyle cinsel saldırının icra hareketlerine fiilen başlayıp da netice gerçekleşmeden fail gönüllü vazgeçtiğinde vazgeçtiği ana kadar işlediği suç süreklilik arzeden vücut dokunulmazlığının ihlali suretiyle cinsel saldırıysa bundan, değilse sarkıntılılık suretiyle cinsel saldırıdan sorumlu olacaktır.

İŞTİRAK

Cinsel istismar suçuna iştirak bir özellik arz etmez. TCK 103(3)a maddesine göre birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nitelikli haldir.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle verilen hapis cezası ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez.

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının miktarı nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmesi mümkün değildir.

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının miktarı nedeniyle ertelenmesi mümkün değildir.

UZLAŞMA MÜMKÜN MÜDÜR?

Suçun; basit cinsel istismar, sarkıntılık veya nitelikli cinsel istismar suçu olması farketmez, cinsel suçlar açısından uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

GÖREVLİ MAHKEME

Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Sarkıntılık suçu dışında TCK md.103'de yer alan tüm cinsel istismar suçları ile ilgili yargılama yapma görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK MADDE 104)

Reşit olmayandan kasıt 15 yaşını bitirmiş çocuktur. Bu suçun meydana gelebilmesi için diğer suçlardan ayrılan kısım olan çocuğun rızası gerekmektedir. Suçun faili erkek ya da kadın olabilir ancak mağdurun 15 yaşını bitirmiş reşit olmayan çocuk olması gerekir. Mahkeme kararıyla 15 yaşını doldurmuş olan çocuk reşit kılınması halinde bu suçun mağduru olmayacaktır.

TCK MADDE 104

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNDA ŞİKAYET SÜRESİ VE ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

Yaşı küçük mağdurun bizzat kendisi şikayetçi olması gerekmektedir. Şikayetten vazgeçme konusunda mutlaka mağdurun iradesine üstünlük tanınmalıdır. Mağdur, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır.

Şikayetten vazgeçme hakkı ceza davasının açıldığı kovuşturma aşamasında mümkündür. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve mağdur aynı olayla ilgili bir daha şikayet hakkını kullanamaz.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNDA UZLAŞMA VE GÖREVLİ MAHKEME

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlar değildir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suç hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmesi mümkündür.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK MADDE 105)

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz diğer suçların aksine bedensel temas olmadan gösterilen cinsel davranışlar neticesinde meydana gelen suç türüdür. Bu suçun oluşabilmesi için sanığın mağdurun vücuduna temas etmemesi gerekir. Yapılan eylemin doğrudan mağdura yönelik olması ve taciz teşkil eden söz veya hareketin mağdura ulaşmış veya ulaşacak biçimde olması gerekir.

Mağdurun bu hareketten habersiz olması suçun meydana gelmediğini gösterir.

Cinsel taciz suçu hem 18 yaşından büyük mağdurlara karşı hem de 18 yaşından küçük mağdurlara karşı işlenebilen bir suçtur.

Cinsel tacize çeşitli Yargıtay Kararlarından örnekler vermek gerekirse;

Mesaj yoluyla "Konuşmak ister misin, numarayı çaldır" şeklinde metinler göndermek.

İnternet aracılığıyla mağdura "soyun" şeklinde cinsel amaçlı ses kaydı, görüntü veya mesaj atmak.

Mağdura cinsel organını gösterme.

Mağdura "sevişelim mi" ya da "sevişmek ister misin" gibi sözler söylemek.

Mağdura ısrarla ''Benimle evlenir misin'' diye soru sormak.

TCK MADDE 105

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

CİNSEL TACİZ SUÇU ŞİKAYET SÜRESİ NEDİR?

TCK 105/1'e göre suçun işlendiği ve failin öğrenildiği tarihten başlamak suretiyle basit cinsel taciz suçunun şikayet süresi 6 aydır. Mağdur aynı fiil ile şikayet hakkını yitirmemek için şikayet hakkını 6 ay içerisinde kullanmalıdır. Mağdur şikayet ettikten sonra ise şikayetinden mahkeme tarafından verilen karar kesinleşene kadar vazgeçebilir.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA UZLAŞMA VE GÖREVLİ MAHKEME

TCK'nın 66/1-e maddesine göre suç tarihinde 18 yaşından büyük olan sanıklar için olağan dava zamanaşımı 8 yıl, olağanüstü yani uzatılmış dava zamanaşımı süresi 12 yıldır.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir.

Cinsel taciz suçu nedeniyle verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

WhatsApp