Miras Hukuku Avukati

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras hukuku kara Avrupası hukuk düzeninde medeni kanunlarda düzenlenir. Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.

Miras Hukukunu Başlıca Konuları;

  1. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
  2. Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
  3. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
  4. Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  5. Mirasta tenkis davası,
  6. Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  7. Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
  8. Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları